Informacje o autorach strony
Ustaw jako stronę startową Napisz do nas Dodaj stronę do ulubionych
 

 

Kalendarium

1332

Pierwsza wzmianka o istnieniu Łodzi. Władysław, książę na Łęczycy i Dobrzyniu przekazując swoje książęce prawa do położo­nych wśród puszczy kilkunastu wsi, na rzecz biskupów kujawskich z siedzibą we Włocławku, wspomina o osadzie Lodza.

1387

Biskup włocławski Jan Kropidło w celu podniesienia dochodowości osady przeniósł Łódź i Widzew z prawa polskiego na prawo tzw. niemieckie (średzkie) i ustanowił sołectwa. Sołectwo we wsi Łodzią oraz Widzewie nadał biskup sołtysowi Januszowi i określił jego uposażenie, obowiązki i uprawnienia. Następnie w 1414 r. rozpoczęli biskupi podnoszenie wsi Łodzi do rangi miasta, potrzebne do tego były dwa akty-właściciela i monarchy.

29.VII.1423

Król Władysław Jagiełło nadaje Łodzi prawa miejskie w Przedborzu, a tym samym przywileje handlowe - prawo odbywania targów i jarmarków

1424

Biskup włocławski Jan Pełła określił obowiązki i przy­wileje mieszczan łódzkich. Łódź otrzymała samorząd w zakresie administracji (burmistrz "proconsul") i sądownictwa (wójt "advocatus"). Datę tą przyjmuje się jako początek miejskiego żywota osady.

1471

Zaczęto prowadzić księgi miejskie. Świadczy to tym, że miasteczko miało już pełny samorząd miejski.

1496

Król Jan Olbracht potwierdził przywileje królewskie dla miasteczka Łódź na odbywanie w roku dwóch jar­marków, a co tydzień targu.

1534

Pierwszy spis ludności wykazał ponad 70 rodzin mieszczańskich, ok. 30 domów, 6 karczem i 6 rzemieśl­ników, w 1566 r. było w Łodzi 26 rzemieślników.

1572

Miasteczko nawiedzają dwa wielkie pożary, które trawią niemal połowę osady.

1577

Najstarsza znana wyraźna pieczęć miejska. Znany też jest niezbyt wyraźny odcisk innej pieczęci miejskiej z 1535r.

1585

Wzmianka o łódzkiej szkole i o budowie drewnianego ratusza (na którego budowę mieszczanin Maciej Doczekałowicz uzyskał pozwolenie jeszcze w 1561 r.). Ani ratusz (tak naprawdę Doczekał wybu­dował karczmę, w której zapewne w pokoiku na pod­daszu przechowywano księgi miejskie), ani szkoła nie zachowały się do dziś. Nie znany jest nawet najmniejszy ich rysunek.

1652

8 czerwca odbył się w mieście proces o czary wytoczony mieszczce łódzkiej Zośce Straszybotce. Było to świadectwem upadku ekonomicznego i kulturalnego społeczeństwa.

1661

W aktach miejskich jest zapis, że miasteczko zostało spustoszone przez "morowe powietrze" i "szwedzką wojnę", a wkrótce, w 1662 r. pożar strawił część zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.

1768

Na Placu Kościelnym (połączonym wtedy z Rynkiem) zbudowano z modrzewia kościół parafialny pw. NMP.Przeniesiony w 1891 r.na ul. Ogro­dową, istnieje do dziś pw. św. Józefa.

1777

Łódź liczyła 265 mieszkańców i 66 domów.

1783

Łódzki pleban ks. Jędrzej Majer sporządził opis miasteczka na polecenie władz koś­cielnych. Tytuł owej ankiety brzmiał: "Taryffa parochiej i miasteczka Loda".

1796 - 1798

Władze pruskie przejęły własność kościelną, dzięki czemu Łódź stała się miasteczkiem królewsko-pruskim (inaczej "rządowym"), i nigdy już nie wróciła pod władzę prywatnego właściciela.

1807

Łódź w granicach Księstwa Warszawskiego liczyła niespełna 440 mieszkańców i 106 domów. W 1810r. ludność Łodzi wzrosła do 500 osób.

1808

Na Starym Mieście powstaje pierwsza szkoła elementarna, drugą założono w 1829 r. w osadzie fabrycznej Łódka.

1815

W wyniku Kongresu Wiedeńskiego Łódź znalazła się w zaborze rosyjskim, w tzw. Królestwie Polskim zwanym też Królestwem Kongresowym.

1820

Początek przemysłu w Łodzi. Rząd Królestwa Kongresowego podejmuje decyzję uprzemysłowienia miasteczek rządowych. Rajmund Rembieliński - Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego (wojewoda) proponuje, aby szereg miast rządowych przeznaczyć na osady dla przybywających "fabrykantów" sukna i podejmuje akcję werbunku imigrantów.

1821

Podpisanie tzw. Umowy zgierskiej o osadnictwie fabrycznym w Zgierzu i Łodzi. Zaliczona do miast fab­rycznych Łódź liczyła 799 mieszkańców i zajmowała obszar 828 ha.

1821 - 1823

Wytyczenie Nowego Miasta - osady prze­mysłowej dla potrzeb wytwórców tkanin.

1823

Po raz pierwszy na słupach pojawiła się nazwa ulicy Łodzi przemysłowej - "Piotrkowska" i powstaje pierwszy plan miasta sporządzony przez geometrę Viebiga.

4.VI.1823

Rajmund Rembieliński zawiera umowę ze zgierskim farbiarzem Karolem Saengerem na założenie w Łodzi farbiarni i drukarni tkanin. Saenger wybudowuje ponadto browar. Dzięki jego staraniom przybyli do Łodzi pierwsi tkacze z Grünbergu (Zielona Góra).

1823

Pierwszy wiatrak łódzki z okresu budowy osad fab­rycznych zbudowany przez Adama Torno.

1824

W styczniu przybywa do Łodzi z Saksonii "fabrykant bawełnianych wyrobów mody" Ludwik Geyer.

1824

Powstało Towarzystwo Strzeleckie zwane też "Bractwem Kurkowyrrf.

1824

Powstało Zgromadzenia Majstrów Tkackich m. Łodzi.

1825

Założono osadę sukienniczą 'Łódka" na południe od Nowego Miasta, wzdłuż ul. Piotrkowskiej.

1825

Pierwszy rządowy budynek fabryczny zwany później " B i e l n i k i e m Kopischa". Dziś jest siedzibą Banku Przemysłowego S.A.

1825

Powiększenie terenu miasta o tzw. osadę prządków,obszar Łodzi wzrósł do 2205 ha.

1825

Wzdłuż ul. Piotrkowskiej powstała kolonia tkacka.

1826

Co najmniej od tego roku istnieje poczthalteria łódzka.

1826

Przy ul. Piotrkowskiej powstają pierwsze murowane domy dla tkaczy, prządków i innych rękodzielników.

1827

Na Rynku Nowego Miasta powstaje pierwszy murowany ratusz miejski.

1828

U wylotu ul. Piotrkowskiej naprzeciw ratusza powstaje pierwszy murowany kościół - ewangelicki będący jego architektonicznym odpowiednikiem.

1828

Założenie osady przemysłowej "Ślązaki" ("Szlezyng").

1829

Pierwszy wiatrak łódzki w osadzie przemysłowej Łódka, drewniany zbudowany przez Henryka Petersa na działce przy ul. Piotrkowskiej 93.

1829

Pierwsza apteka w Rynku Nowego Miasta.

1830

W grudniu na tereny Łodzi dociera powstanie listopadowe. Początkowo dzięki sprawnemu zarządzaniu przez Rajmunda Rembietińskiego łodzianie włączyli się w jego przebieg powołując np. ' Straż Bezpieczeństwa złożoną z 300 ludzi, po 150 z Nowego Miasta i Łódki. Wyekwipowano i uzbrojono z trudem 8 Mazurów regularnej armii powstańczej. Fabrykanci łódzcy w większości wykazywali bierną postawę, a gdy stało się jasne, że powstanie nie ma szans powodzenia wobec całej potęgi rosyjskiej, wówczas postawa przemysłowców stała się wroga do powstania.

1830

Ostatni rok autonomii Królestwa Polskiego. Dzięki działalności autonomicznych władz Królestwa powstaje w Łodzi przemysł włókienniczy.

1833

Ludwik Geyer sprowadził z Wiednia maszynę do drukowania perkalików i walce drukarskie do niej z różnymi wzorami, w roku następnym urucho­mił w swojej manufakturze w drukarni maszynę wal­cową poruszaną energią płynącej wody; miał wów­czas ok. 20 warsztatów tkackich.

1834

Na wieży ratusza umieszczono zegar, który w następ­nym roku zaczął wybijać godziny.

1835

Pierwsze oświetlenie ulic latarniami oliwnymi.

1836

Utworzenie pierwszego stanowisko lekarza miejskiego.

1837

Dla celów ochrony przeciwpożarowej zakupiono pierwszą "sikawkę wozową pierwszej klasy".

1837

W istniejącej w Łodzi od 1826 r. poczcie poczthalter utrzymywał 4 konie do obsługi karetek pocztowych na szlaku z Łęczycy do Piotrkowa.

1838

W Rynku Nowego Miasta pojawiają się pierwsze murowane jatki rzeźniczo-piekarskie.

1838

Dla zmniejszenia analfabetyzmu wśród młodzieży pracującej otworzono rzemieślniczą szkołę niedzielną.

1839

Pierwsza prywatna szkoła elementarna przy ul. Piotr­kowskiej.

1839

W fabryce Ludwika Geyera zainstalowano pierwszą maszynę parową o mocy 60 KM. Zapoczątkowało to mechanizację przemysłu włókien­niczego nie tylko w Łodzi, ale i na ziemiach Królestwa Kongresowego.

1840

Włączenie terenów leśnictwa Łaznów i Pabianice, 534 ha, w wyniku czego obszar Łodzi wzrasta do 27,4 km 2 .

1840

Założenie pierwszego parku miejskiego "Ogród spacerowy" Źródliska.

1840

Na ulicach miasta pojawiają się pierwsze dorożki konne.

1841

Pierwsza publiczna studnia przy ulicy Wiotrkowskiej.

1841

Łódź otrzymała status miasta gubernialnego a burmistrz - tytuł prezydenta.

13.VI.1842

Traugott Grohman zawarł z władzami Łodzi kontrakt na założenie fabryki wyrobów włókienniczych. W Łodzi otrzymał w wieczystą dzierżawę posiadłości wodno-fabryczne d. młyn Lamus i w 1844 uruchomił przędzalnię i tkalnię bawełny, a nie wełny do czego się zobowiązał.

1845

Wzniesienie pierwszego szpitala miejskiego na 45 łóżek ze składek fabrykantów.

1845

Otwarcie pierwszej szkoły średniej - Powiatowej Szkoły Realnej tzw. niemiecko-rosyjskiej, w 1856 przeniesioną do budynku przy Rynku Nowego Miasta specjal­nie wznie­sionego dla potrzeb szkoły.

1846

Łódzki kupiec Dawid Lande na zakupionym trzymorgowym gruncie przy ul. Wólczańskiej 43, uruchomił przędzalnię bawełny, którą wyposażył w maszynę parową o mocy 30 KM z fabryki Steinkellera w Warszawie; zatrudniał 160 osób. Była to wówczas druga co do wielkości fabryka w Łodzi.

1847 - 1852

Wybudowano drogę bitą z Łodzi do Rokicin -stacji kolei Warszawsko-Wiedeńskiej będącej pierw­szym dla Łodzi dworcem kolejowym (w odległości 26 km).

1848

Powstaje pierwsza stała księgarnia Jankiela Gutsztadta.

1851

Powstała pierwsza w Łodzi kasa oszczędności.

1852

Na Łodzkie drogi wyjeżdża nowy środek lokomocji - omnibusy.

1853

Ruszył pierwszy łódzki młyn parowy.

1853

Otwarto pierwsza łódzką cukiernię.

1853

Odnotowano pierwszy w Łodzi pożar fabryki (L.Geyera Piotrkowska 303).

1853

Ukazała się drukiem książka "Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemyślowym" Oskara Flatta nakładem 'Gazety Polskiej' w Warszawie, a w niej pierwsze widoki miasta i pierw­szy ogólnie dostępny plan miasta.

1853

Budowa pierwszego w Łodzi hotelu - Hotel Polski. Dysponował on 60 łóżkami, ogrodem i stajnią dla koni.

1854

Do Łodzi przybywa przemysłowiec Karol Scheibler.

1855

Założono zespół cmentarzy przy ul. Ogrodowej i Srebrzyńskiej (katolicki, ewangelic­ki, prawosławny) zwany dziś "stare cmentarze".

1857

W Łodzi pracowało ponad 50.000 wrzecion ( 8 więk­szych fabryk miało 44.000 wrzecion oraz 3.500 krosien) zatrudnionych tu było ponad 7.000 robot­ników, wartość produkcji Łodzi wynosiła rocznie 5.000.000 rubli, a te same liczby dla całego Królestwa wynosiły odpowiednio 100.000 wrzecion, 17.000 robotników i 8.100.000 rubli.

1858

Po raz pierwszy zastosowano węgla jako opału.

1858

Dziedzic wsi Bałuty odstąpił w wieczystą dzierżawę 400 morgów gruntu, przylegającego od północy do Starego Miasta, z przeznaczeniem na założenie osady miejskiej Batuty.

1858

Uruchomiono łódzką filię Banku Polskiego.

1859 - 1860

Powstają dwie pierwsze drukarnie i zakłady litograficzne: Feliksa Gotza a następnie Jana Petersilgego.

1860

Łódź liczyła 32.639 mieszkańców stałych.

1861

Pierwsze wspólne ("starej" i "nowej" Łodzi) wybory do Rady Miejskiej i powstaje jedno towarzystwo do pobierania składek szkolnych.

22/23.IV.1861

"Bunt tkaczy łódzkich", połączony z burzeniem maszyn.

1862

Zniesienie ograniczeń mieszkaniowych w sto­sunku do Żydów. Dotychczas mogli zamieszkiwać jedynie rewir żydowski na Starym Mieście.

1862

Uruchomiono kolej Warszawsko-Bydgoską; łodzianie mogli korzystać ze stacji w Kutnie ( 50 km od Łodzi, dojazd omnibusami lub furmankami konnymi).

1863

Czynny udział łodzian w Powstaniu Styczniowym. Utworzony oddział liczył ok. 300 powstańców

1863

Ukazała się pierwsza łódzka gazeta, dwujęzyczne "Łódzkie Ogłoszenia - Łodźer Anzeiger".

1864

Utworzenia urzędu łódzkiego architekta miejskiego. Na pierwszego został mianowany Jan Bojankowski.

1864

W wyniku uwłaszczenia chłopów Łódź stała się "ziemią obiecaną" dla tysięcznych rzesz wiejskiej i małomiasteczkowej biedoty.

1864

Na łódzkich ulicach pojawiają się pierwsze skrzynki pocztowe.

1864

Powstał niezrealizowany projekt powołania w Łodzi Instytutu Politechnicznego.

1864

Wybudowano linię telegrafu do Łodzi od stacji kole­jowej Rokiciny na linii Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

1865

W ciągu 3 miesięcy wybudowano Drogę Żelazną Fabryczno-Łódzką z Łodzi do Koluszek, gdzie połączyła się z Koleją Żelazną Warszawsko- Wiedeńską.

1866

Po raz pierwszy w gazecie opublikowano wierny widok mias­ta Łodzi (Rynek Nowego Miasta).

1866

1 czerwca uruchomiono regularną kolejową komu­nikację pasażerską z Łodzi do Koluszek.

1867

K. G. Anstadt, który od 1840r,. zajmował się włókiennictwem przedstawił się z powodzeniem w latach 1867-69 na browarnictwo, skąd współczesne "Browary Łódzkie S.A." na etykietach podające datę "1867".

1867

W wyniku podziału Królestwa Polskiego na 10 guberni Łódź znalazła się w Guberni Piotrkowskiej.

1869

Otwarcie średniej szkoły technicznej zwanej Wyższą Szkołą Rzemieślniczą.

1869

Uruchomienie gazowni umożliwia oświetlanie miasta przy pomocy latarni gazowych (200 w tym 89 na Piotrkowskiej)

1869

Na ul. Piotrkowskiej położono asfalt, który od 1890r. zaczęto zastępować płytami kamiennymi (chodniki).

1872

Powstają zakłady bawełniane Izraela K. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej.

17.IV.1872

Powstało Towarzystwo Kredytowe miasta Łodzi, którego zadaniem było kredytowanie budownictwa mieszkalnego.

1872

Powstał Bank Handlowy, którego zadaniem było finansowanie przemysłu.

27-30.VII.1872

Pierwszy łódzki strajk zorganizowany przez robotników w fabryce K. Scheiblera w odpowiedzi na odmowę podwyższenia płac.

1874

Wzrost zanieczyszczenia wód łódzkich spowodowany wprowadzeniem do farbiarni barwników mineralnych.

1875

Karol Scheibler rozpoczął budowę osiedla domów mieszkalnych Księży Młyn.

1876

Zorganizowano Łódzką Straż Ogniową Ochotniczą.

1876

Cała ul. Piotrkowska została wybrukowana "kocimi łbami".

1876

W Łodzi powstał pierwszy sąd z sędzią Tumskim (w 1894r. było już 6 sądów w mieście zwanych "sądami pokoju")

1877

K. Scheibler jako pierwszy łódzki fabrykant otworzył przyfabryczną szkołę dla chłopców z rodzin swoich robotników.

1879

Zbudowano dom dla robotników fabryki J. Heinzla (budynki fabryczne służą obecnie jako siedziba urzędu wojewódzkiego i urzędu miasta)

1879 - 1880

Koniec w Łodzi kapitalistycznego przewrotu w tkactwie bawełnianym. Produkcję zdominowały wielkie fabryki. Łódź wytwarzała 62,3% wartości produkcji włókjenniczej całego Królestwa.

1881

Zaczęła wychodzić druga gazeta niemiecka "Lodzer Tageblatt"

1883

Otwarto 4 nowe szkoły początkowe tzw. "miejskie". Łącznie było już ich w mieście 16.

1883

W Łodzi pojawiły się pierwsze telefony "na korbkę" ; utworzono sieć telefoniczną napowietrzną na słupach.

1884

Zaczęła wychodzić pierwsza polska gazeta w języku narodowym -"Dziennik Łódzki", która ukazywała się do 1892r.

1884

Pierwszy szpital fabryczny przy zakładach K. Scheiblera, z inicjatywy dr Karola Jonschera - istnieje do dziś pod jego imieniem.

1885

Powstała pierwsza fabryczna biblioteka i czytelnia przy Tow. Akc. K. Scheiblera

1885 - 1886

Zmiana tablic z nazwami ulic i wprowadzenie numeracji domów.

1886

Powstają dwa rządowe gimnazja: męskie im. Romanowych przy ul. Dzikiej i żeńskie przy ul. Średniej.

1886 - 1897

Budowa drugiego murowanego kościoła katolickiego, na Starym Mieście, na Placu Kościelnym, na miejscu najstarszego drewnianego, który przeniesiony został na ul. Ogrodową i istnieje tam do dziś.

1887

Przebudowa budynku fabrycznego L. Meyera na Grand Hotel.

1888

Otwarto stałą polską scenę w Łodzi - teatr "Victoria" na ul. Piotrkowskiej 67 (dziś: kino "Polonia")

1888 - 1892

Przebudowa od podstaw ewangelickiego kościoła pw. Św. Trójcy przy Rynku Nowego Miasta, który od tego momentu traci swój dotychczasowy, współgrający ze wzniesionym po drugiej stronie ul. Piotrkowskie ratuszem wygląd.

1891

Otwarto w Łodzi pierwsze na ziemiach polskich zakłady "Wicher" produkujące rowery.

1892

Strajk robotników Łodzi ,tzw. "bunt łódzki"

1893

Pierwsza szkoła muzyczna

1894

Powstanie Łódzkiej Fabryki Nici przy ul. Niciarnianej; przekształcona 1897r. w spółkę akcyjną istnieje do dziś pod nazwą "Ariadna S.A."

1895

Łódzka filia Banku Handlowego z Warszawy działającego od 1870r. Dziś figuruje jako Oddział Banku Handlowego.

1895

Pierwszy salon artystyczny w Łodzi otworzony przez Zygmunta Bartkiewicza

1897

Powstaje szpital fabryczny Rosyjskiego Czerwonego Krzyża; sfinansowany przede wszystkim przez zamożnych łódzkich przedsiębiorców.

1898

Zostaje zatwierdzony statut Giełdy Pieniężnej w Łodzi, która zostaje otwarta 1.II.1899r.

23.XII.1898

Uruchomiono pierwsze tramwaje elektryczne miejskie; wszystkie cztery linie przechodziły przez ul. Piotrkowską

1898

Początek służby policyjnej w Łodzi; zaczynają obowiązywać przepisy ruchu drogowego.

1899

Ukazuje się drukiem wydanie książkowe "Ziemi Obiecanej" W.S. Reymonta.

1.XII.1899

Uruchomiono stację pogotowia ratunkowego. Mieściła się ona początkowo w maleńkim domku przy ul. Spacerowej i posiadała konne karetki.

1899

Władysław i Antoni Krzemińscy zorganizowali pierwsze na ziemiach polskich stałe kino. Mieściło się ono w lokalu sklepowym a do projekcji stosowano aparat systemu braci Lumiere.

17/19.I.1901

Uruchomiono podmiejskie tramwaje elektryczne na trasie Łódź - Pabianice i Łódź - Zgierz.

1901

Komitet założycielski w skład którego wchodzili przemysłowcy i kupcy zwrócił się do władz carskich o zatwierdzenie statutu "Towarzystwa Upiększania Miasta Łodzi i Okolic", którego zadaniem miało być wzbogacanie miasta w tereny zielone. Wniosek został oddalony przez piotrkowskiego gubernatora.

1901

Początek budowy największego kościoła katolickiego w Łodzi, który w 1920r. został podniesiony do godności katedry, zaś w 1992r. uznany został archikatedrą.

1902

Pierwsza na terenie zoboru rosyjskiego międzymiastowa linia telefoniczna łącząca Łódź z Warszawą.

1902

Linia kolejowa Kolei Kaliskiej z Warszawy do Kalisza przez Łódź.

1902

W podłódzkiej Kochanówce powsaje szpital psychiatryczny.

1903

Architekt Gustaw Landau - Gutenberg zaprojektował i wybudował secesyjną willę fabrykanta Rudolfa Kindermana, która dziś służy za siedzibę Państwowej Galerii Sztuki.

1904

Rozpoczęto zakładanie w centrum podziemnych rur kanalizacyjnych, którymi odprowadzano wody z rynsztoków poza miasto.

1905 Krwawe walki robotników na barykadach doprowadziły do nadania przez carskie władze pewnych praw Polakom, m. In. możliwość zakładania polskojęzycznych szkół średnich.

18.IX.1907

Uruchomiono elektrownię.

1908

Pierwsze elektryczne oświetlenie ulic i Rynku Nowego Miasta.

1908

Pierwsze stałe kino "Odeon" w budynku specjalnie przygotowanym na potrzeby kina.

1908

Powstaje ŁKS.

1909

Rozpoczęto budowę świątyni ewangelicko - augsburskiej pw. św. Mateusza w stylu neoromańskim. Wspaniała akustyka wnętrza i sławne organy sprawiają, że obiekt ten często jest miejscem koncertów organowych i symfonicznych.

1909

Powołano oddział PTK.

1909

Wiliam H. Lindley sfinalizował umowę z 1901r. i przedstawił projekt wodociągów i kanalizacji dla miasta. Realizację projektu rozpoczęto jednak dopiero w 1925r. a ukończono 20 lat później.

1909

Powstało połączenie autobusowe na drodze między Łodzią a Brzezinami przez Nowosolną.

1910

Powołane zostaje do życia Robotnicze Towarzystwo Sportowe (RTS).

1910

Łódzkie Towarzystwo Entomologiczne

1910 - 1912

Na terenie zakładów Scheiblera powstaje elektrownia zakładowa będąca jedynym przykładem zastosowania w Polsce secesji w budownictwie tego typu.

1911

W "Gazecie Łódzkiej" zamieszczone zostają debiutanckie teksty Juliana Tuwima.

1914

Otwarto pierwszy sklep spółdzielczy.

1914

W wyniku "Bitwy pod Łodzią" Niemcy zajmują miasto. W czasie okupacji trwającej do 1918r. duża inkorporacja terenów; do Łodzi włączone zostają m.in. wsie: Bałuty i Chojny.

1915

Miejski szpital zakaźny na Radogoszczu.

1915

Powstaje Łódzka Orkiestra Symfoniczna, która dała początek Państwowej Filharmonii im. Artura Rubinsteina.

1916

Powstaje Łódzki Klub Miłośników Fotografii

1917

Uruchomienie biblioteki publicznej im. J. Piłsudskiego.

1918

Zakończenie I wojny światowej; łodzianie rozbrajają Niemców.

1920

Papież Benedykt XV bullą z dnia 10.XII. eryguje diecezję łódzką.

1920

Położenie kamienia węglowego pod pierwszy gmach szkolny - początek realizacji uchwały o powszechnym nauczaniu.

1921

W Łodzi powstaje pierwsza w Polsce Miejska Centrala Przyrodnicza.

1921

W Sejmie RP zgłoszony został wniosek o utworzenie w Łodzi politechniki. Kategoryczny sprzeciw Ministra Finansów sprawił, że realizację projektu odłożono na czas nieokreślony.

1922

Otwarcie pierwszej dziecięcej placówki biblioteki publicznej.

1922

Powstaje Miejski Kinematograf Oświatowy.

1924

Budowa kanalizacji miejskiej według planów z 1909r. oraz oczyszczalni ścieków na Lublinku.

1925

Odsłonięcie przed Katedrą Grobu Nieznanego Żołnierza.

1925

Otwarcie na Lublinku portu lotniczego, który działał tam do 1958r.

1925

Pierwszy pociąg na trasie Łódź - Zgierz - Kutno - Płock.

1927

Po raz pierwszy w łódzkich sklepach można było kupić odkurzacze ("elektroluks").

1927

Pierwszy pełnometrażowy film o Łodzi pt. "Łódź, miasto pracy". Powstał w wytwórni "Lech film".

1927

Nawierzchnię ul. Piotrkowskiej pokryto asfaltem na odcinku 300m.

1928

W Łodzi powołano filię Wszechnicy Polskiej - warszawskiej wyższej uczelni nie posiadającej aż do 1937r. praw akademickich.

1929

W Łodzi powołany został do życia Łódzki Klub Lotniczy, który z czasem przekształcił się w Aeroklub Łódzki.

1929

Pierwsza w Polsce automatyczna centrala telefoniczna PAST.

1930

Powstało Miejskie Muzeum Przyrodnicze.

1930

Uruchomiono łódzką radiostacje, która początkowo retransmitowała program warszawski, a dopiero w 1933r. Łódź weszła na antenę ogólnopolską.

1930

Łódzki oddział PKO.

1930

Na Rynku Nowego Miasta (Plac Wolności) postawiono pomnik naczelnika Insurekcji z 1794r. - Tadeusza Kościuszki. Zniszczony przez hitlerowców odbudowano w 1960r.

1931

Nowy odcinek linii kolejowej na trasie Łódź Widzew - Zgierz.

1936

W Łodzi swoją działalność zapoczątkowało Towarzystwo Przyjaciół Nauk , które dziś istnieje pod nazwą "Łódzkiego Towarzystwa Naukowego".

1938

To czas budowy kilku monumentalnych gmachów publicznych m. in. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego, która istnieje do dziś jako WiMBP im. J. Piłsudskiego, Domu im. Marszałka J. Piłsudskiego, który dziś jest siedzibą ŁDK, czy innych budynków do dziś pełniących funkcje publiczne.

1939 - 1945

Okupacja Łodzi prze hitlerowców. Z tego okresu pochodzą dzisiejsze obiekty muzealne ówczesnego obozu w Radogoszczu i dziecięcego przy ul. Przemysłowej. Na zawsze do historii przeszła eksterminacja Żydów łódzkich w jednym z największych gett. W tych latach również uległo zmianie wiele nazw. Samo miasto nazywało się Litzmannstadt, a ul. Piotrkowska Adolf Hitlerstrasse.

1945

W mieście otworzono dwie samodzielne wyższe uczelnie: Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Łódzki.

1945

Utworzono jedyny w Polsce Instytut Włókiennictwa.

1945

Powstały Lotnicze Warsztaty Doświadczalne, które działały do 1953r.

1946

Upaństwowienie łódzkiej wytwórni farb i lakierów dało początek Łódzkiej Wytwórni Farb i Lakierów istniejących obecnie pod nazwą "Polifarb -Łódź Sp. z.o.o."

1948

Powołanie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, która dziś istnieje jako PWSFTViT im. Leona Schillera.

1948

Miejska komunikacja autobusowa.

1950

Na ulicach pojawiły się pierwsze sygnalizatory świetlne sterowane początkowo ręcznie z "bocianego gniazda".

1950

Utworzono Łódzkie Zakłady Wytwórcze Kopii Filmowych, dziś znane pod nazwą "FILMSERVICE".

1955

Początki wodnego rurociągu z Pilicy do Łódzi.

1955

Powstaje EC II - pierwsza i największa łódzka elektrociepłownia.

1956

Uruchomienie Ośrodka Telewizyjnego w Łodzi.

1957

Oddanie do użytku Hali Sportowej.

1959

Uruchomienie miejskiej sieci ciepłowniczej.

1959

W budynku fabrycznym Geyera otwarto Centralne Muzeum Włókiennictwa.

1959

Powołanie do życia Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.

1961

Łódzka radiostacja zyskuje nowy maszt nadawczy zlokalizowany na wzgórzu za Tuszynem.

1964

Zostaje zlikwidowane gazowe oświetlenie miasta.

1965

Powstaje Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Był to pierwszy budynek w mieście z drzwiami sterowanymi za pomocą fotokomórki.

1967

Powstaje "Uniwersal". Pierwszy budynek w mieście z ruchomymi schodami.

1967

Otwarto pierwsze kino szerokoekranowe z aparaturą do projekcji taśm szerokości 70 mm - "Bałtyk".

1967

Do użytku oddany zostaje gmach Teatru Wielkiego z widownią na 1300 miejsc.

1968

Na ulicach miasta pojawiają się pierwsze przegubowe autobusy.

1969

Do użytku oddana zostaje EC III.

1972

Powstaje Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.

1972

Otwarty zostaje SDH "Central".

1973

Wyemitowany zostaje pierwszy stereofoniczny łódzki program radiowy.

1973

Zostaje oddana do użytku Drukarnia Prasowa.

1973

Swoją pracę rozpoczął najnowocześniejszy szpital miejski im. M. Kopernika.

1973

Do użytku oddane zostaje pierwsze podziemne przejście dla pieszych przy Dworcu Fabrycznym.

1975

W pałacu pofabrykanckim I.K. Poznańskiego powstaje Muzeum Historii Miasta.

1979

Na Dąbrowie rusza pierwsza w Łodzi, a druga w kraju centrala telefoniczna w systemie E -10.

1979

Pierwsza codzienna gazeta z kolorowymi ilustracjami - jednorazowy nakład eksperymentalny "Ekspresu Ilustrowanego" .

1982

Pierwsza światłowodowa linia telefoniczna łącząca tzw. koncentratory telefoniczne na nowym osiedlu Widzew - Wschód z centralą na Dąbrowie.

1983

Utworzono Łódzki Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

1985

Utworzono Muzeum Kinematografii zlokalizowane w pałacu pofabrykanckim Scheiblerów.

1987

Wizyta Papieża Jana Pawła II w Łodzi podczas III pielgrzymki do ojczyzny.

1987

Oddanie do użytku Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki.

1992

Światowe Spotkanie Łodzian.

1992

Podniesienie diecezji łódzkiej do rangi archidiecezji przez Jana Pawła II.

1992

Pierwsze automaty telefoniczne na kartę magnetyczną.

1993

Remont ul. Piotrkowskiej na odcinku od al. A. Mickiewicza do ul. Tuwima.

1994

Oddanie do użytku, po remoncie, Dworca Kaliskiego.

1995

Dalszy remont ul. Piotrkowskiej (od ul. Tuwima do Narutowicza).

1995

Odsłonięcie Pomnika dekalogu.

1996

Pierwsze automaty na karty chipowe.


w oparciu o: M.Z.Wojalski: "Kieszonkowa kronika dziejów Łodzi"


Copyright © by Łukasz Krawczyk 2000-2007. Wszelkie prawa zastrzezone.